2කොහොමද? ඔන්න අද අරන් ආව තව මෙවුව එකක්.. ඇවිල්ල Keyboard shortcuts.. හැබැයි වෙබ් බ්‍රවුසර් වලට.. අපි එදිනෙදා අන්තර්ජාලය සමග ගතකරද්දී අපිට ඒ වැඩ පහසුවෙන් හා කඩිනමින් කරගන්න පුලුවන් මෙමගින්.. වැඩිය කතා නැතුව මම  Keyboard shortcuts ටික දෙන්නම් ඔන්න.. මෙමගින් ගොඩක් වැඩ බොහොම පහසුවෙයි කියලයි මගේ හිතුමතේ.. උත්සාහ කරල බාලන්න.. පුරුදු උනාම ගොඩක් ලේසි වෙයි... තව Facebook වලට  Keyboard shortcuts මෙතනින් බලන්න.

 

Google Chorme සදහා

Alt + Home Open your home page.
Backspace or Alt + Left Arrow Back a page.
Alt + Right Arrow Forward a page.
F5 Refresh current page, frame, or tab.
F11 Display the current website in full screen mode. Pressing F11 again will exit this mode.
Esc Stop page or download from loading.
Ctrl + (- or +) Zoom in our out of a page '-' will decrease and '+' will increase. Ctrl + 0 will reset back to default.
Ctrl + 1-8 Pressing Ctrl and any number 1 through 8 will move to the corresponding tab in your tab bar.
Ctrl + 9 Switch to last tab.
Ctrl + Enter Quickly complete an address. For example, type computerhope in the address bar and press CTRL + ENTER to get http://www.computerhope.com.
Ctrl + Shift + Del Open the Clear Data window to quickly clear private data.
Ctrl + D Add a bookmark for the page currently opened.
Ctrl + Shift + O Open the Bookmark manager.
Ctrl + J Display the download window.
Ctrl + K or Ctrl + E Move the cursor to the browser address bar.
Ctrl + N Open New browser window.
Ctrl + Shift + N Open a new window in incognito mode.
Ctrl + P Print current page or frame.
Ctrl + T Opens a new tab.
Ctrl + F4 or Ctrl + W Closes the currently selected tab.
Ctrl + Shift + T Undo the close of a window.
Ctrl + Tab Moves through each of the open tabs.
Spacebar Moves down a page at a time.
Shift + Spacebar Moves up a page at a time.
Alt + Down arrow Display all previous text entered in a text box and available options on drop down menu.

This is addFirefox සදහා

Alt + Home Open your home page.
Alt + Left Arrow Back a page.
Alt + Right Arrow Forward a page.
F5 Refresh current page, frame, or tab.
F11 Display the current website in full screen mode. Pressing F11 again will exit this mode.
Esc Stop page or download from loading.
Ctrl + (- or +) Increase or decrease the font size, pressing '-' will decrease and '+' will increase. Ctrl + 0 will reset back to default.
Ctrl + Enter Quickly complete an address. For example, type computerhope in the address bar and press CTRL + ENTER to get http://www.computerhope.com.
Ctrl + Shift + Del Open the Clear Data window to quickly clear private data.
Ctrl + D Add a bookmark for the page currently opened.
Ctrl + I Display available bookmarks.
Ctrl + J Display the download window.
Ctrl + K or Ctrl + E Move the cursor to the search box.
Ctrl + N Open New browser window.
Ctrl + P Print current page or frame.
Ctrl + T Opens a new tab.
Ctrl + F4 or Ctrl + W Closes the currently selected tab.
Ctrl + Shift + T Undo the close of a window.
Ctrl + Tab Moves through each of the open tabs.
Spacebar Moves down a page at a time.
Shift + Spacebar Moves up a page at a time.
Alt + Down arrow Display all previous text entered in a text box and available options on drop down menu.

 ඔයාලත් උත්සාහ කර බලන්න... මේ ටික මම දැම්මෙ මෙන්න මේ සයිට් එකේ තිබිල.. පී ඔන්න මං ගියා... අදහසක් එක්කරන් යන්නත් අමතක කරන්න එපා...

Post a Comment Blogger

වචනයකින් හරි Comment කරල ගියාට බොහොම ස්තූති !

 
Top