6

ලැබුවා වූ 2014 අලුත් අවුරුද්ද සතුට සවුභාග්‍ය පිරි සුභම සුභ වර්ශයක් වේවා..!! ඔන්න LowethLk මම ඔයාල ඔක්කොටම සුභ පැතුව.. 2014ත් ඇවිල්ල... අපිට නොදැනිම 2013 ඉවර උනා.. අනේ මන්ද දැන් අවුරුද්ද ඉවරවෙනවනේ මාර ඉක්මනට.. හිකිස්.. අද මම අරගෙන ආව පොඩි පොඩි මෙවුව වගයක් අවුරුද්දට අපේ යාලුවන්ට සුභපතන්න.. විශෙෂයෙන් ෆේස්බුකියෙ යාලුවන්ට.. ඔන්න කොපි කරල කැමති කැමති තැන්වල පේස්ට් කරන්න.. පී.. 

█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
█     New Year 2014        █
█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█

_____________________________________

░☆░☆░ Happy new year 2014 ░☆░☆░

___________________________________

 ¸☆´. •´
. •´✶`*.
*. *★v. ✶•´ ☆´, •*´¨★ Ձ๏14
¸✶. •´¸. •*´✶
☆´¸. •★´ ¸. ✶* ☆★
╱◥◣
│∩ │◥███◣ ╱◥███◣
╱◥◣ ◥████◣▓∩▓│∩
│╱◥█◣║∩∩∩ ║◥█▓ ▓█
๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩
۩๑ ӇƛƤƤƳ ƝЄƜ ƳЄƛƦ! ﹗๑۩

___________________________________

★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★⋰⋱★
★ Happy New Year ★
★⋱⋰★⋱⋰★⋱⋰★⋱⋰★
_2_/_o_/_1_/_4_/
. _|_…_|_…_|_.. _|_

____________________________________

¸☆´. •´
. •´✶`*.
*. *★
. ✶•´ ☆´, •*´¨★ Ձ๏14
¸✶. •´¸. •*´✶
☆´¸. •★´ ¸. ✶* ☆★
☻/ღ˚ •。* ♥♥ ˚. ˚✰˚ ˛★. * 。. ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚. ღ 。
/​▌*˛˚ ░ٌٌٌӇ░ٌٌٌƛ░ٌٌٌƤ░ٌٌٌƤ░ٌٌٌƳ ░ٌٌٌ░ٌٌٌƝ░ٌٌٌЄ░ٌٌٌƜ░ٌٌٌ░ٌٌٌ Ƴ░ٌٌٌЄ░ٌٌٌƛ░ٌٌٌƦ░ٌٌٌ! ░˚ ✰* ★
/ ˚. ★ *˛ ˚♥♥* ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ ♥♥ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。✰ •* ˚ ♥♥

____________________________________

 ۰̮̑●̮̑۰★⋰⋱☆⋰⋱★⋰⋱☆⋰⋱★⋰⋱☆⋰⋱★۰̮̑●̮̑۰
──────█─█ █▀█ █▀█ █▀█ █─█─────
──────█▀█ █▀█ █▀▀ █▀▀ ▀█▀─────
──────▀─▀ ▀─▀ ▀── ▀── ─▀──────
█▄─█ █▀▀ █─█─█──█─█ █▀▀ █▀█ █▀█
█─██ █▀▀ █─█─█──▀█▀ █▀▀ █▀█ ██▀
▀──▀ ▀▀▀ ─▀▀▀────▀─ ▀▀▀ ▀─▀ ▀─▀

_____________________________________

╔╗╔╗
║╚╝╠═╗╔═╦═╦╦╗
║╔╗║╬╚╣╬║╬║║║
╚╝╚╩══╣╔╣╔╬╗║
──────╚╝╚╝╚═╝
╔═╦╗
║║║╠═╦╦╦╗
║║║║╩╣║║║
╚╩═╩═╩══╝
╔═╦╗
╚╗║╠═╦═╗╔╦╗
╔╩╗║╩╣╬╚╣╔╝
╚══╩═╩══╩╝

____________________________________

╭━━━━━╮
┃HAPPY┃
╰━━━━━╯
╭━━━━━╮
┃╱NEW╱┃
╰━━━━━╯
╭━━━━━╮
┃YEAR╱┃
╰━━━━━╯

______________________________________

♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨(¯`’•.¸(♥)¸.• ’´¯)¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•**•.
░H░A░P░P░Y░░░N░E░W░░Y░E░A░ R░░2014░░
♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•

_____________________________________


█████████████████
█ Happy New Year 2014█
█████████████████
█▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒█
█░░░░▓████░░░░░▒█
█░▒░░▓████░░░░░░█
█░░░░▒█▓█░░░░░▒▒█
█░░░░▒█▓█░░▒▒░░░█
█░░░▒█▓░▓█░░░░░▒█
█░░▒█▓▒▒▒▓█░░▒▒▒█
█░▒█▓░▒▒▒░▓█░░▒░█
█░▒█▓▒▒░░░▓█░░░░█
█░▒█▓▒█▒▒▒▒▒▒▒█▒█
█░▒█▓▒█▒▒░▒▒░▒█░█
█░▒█▓▒▒█░▒▒▒▒█▒▒█
█░▒█▓▒▒▒█████▒░▒█
█░▒█▓▒▒▒▒▒█▓▒░░░█
█░▒▓█▓▓▒▓████▒░░█
█░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░█
█░░░░░░░░░░░░░░░█
█████████████████

____________________________________
▒▐█▒▐█░▒▄█▀▄░▒▐█▀█▒▐█▀█ ▀▄░▄▀
▒▐████▒▐█▄▄▐█▒▐█▄█▒▐█▄█ ░░█░░
▒▐█▒▐█▒▐█░▒▐█▒▐█░░▒▐█░░ ░░▀░░

▒██▄░▒█▌▒▐█▀▀▒█░░░▄░░▒█
▒▐█▒█▒█░▒▐█▀▀▒█░░▒█░░▒█
▒██░▒██▌▒▐█▄▄░▒▀▄▀▒▀▄▀░

▀▄░▄▀▒▐█▀▀░▒▄█▀▄░▒▐█▀▀▄
░░█░░▒▐█▀▀▒▐█▄▄▐█▒▐█▒▐█
░░▀░░▒▐█▄▄▒▐█░▒▐█▒▐█▀▄▄

_____________________________________


▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌Happy new year 2014▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▀▀▀▌▌▌▀▀▀▌▌▌▀▀▀▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌
▌▌▌▌▀▀▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌
▌▌▌▌▀▀▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌
▌▌▌▌▀▀▀▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌
▌▌▌▌▌▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌
▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

Post a Comment Blogger

වචනයකින් හරි Comment කරල ගියාට බොහොම ස්තූති !

 
Top